icon-facebook icon-line icon-blockdit icon-twitter icon-instagram
background
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริการหมอดี

อธิบายถึงการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ

 

 1. บทนำ

  บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“ทรูดิจิทัล”) และ บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ชีวีบริรักษ์ คลินิกเวชกรรม ใบอนุญาตเลขที่ 10101049461 (“ชีวี”) (รวมเรียกว่า “เรา”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า จึงจัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริการหมอดี (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) ฉบับนี้ขึ้นเพื่ออธิบายให้ลูกค้า (“คุณ”) ทราบถึงแนวทางปฏิบัติของเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเหตุผลในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอก รวมถึงรายละเอียดในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

  ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบริการหมอดี (“บริการ”) ผ่านแอปพลิเคชัน MorDee หรือ ผ่านบัญชีทางการของ LINE สำหรับธุรกิจ @mordeeapp ของเรา (“แอปพลิเคชัน”) หรือ เว็บไซต์ของเรา (“เว็บไซต์”) และ จุดให้บริการของเราที่ตั้งอยู่ ณ สถานที่ต่าง ๆ (“จุดบริการ”) 

  ทั้งนี้คุณ ตกลงและรับทราบว่า ชีวีบริรักษ์คลินิกเวชกรรมแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้รับผิดชอบในบริการที่ต้องดำเนินการโดยผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ทรูดิจิทัลมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น

 2. ติดต่อเรา

  คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ 

  สถานที่ติดต่อ: บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด
  เลขที่ 111 ทรูดิจิทัลพาร์คเวสต์ อาคารยูนิคอร์น ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 556 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

  วิธีการติดต่อ: อีเมล dpo@chiiwii.com 

  สถานที่ติดต่อ: บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด
  เลขที่ 101 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค ชั้น 9-12 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

  วิธีการติดต่อ: อีเมล dataprivacycenter@truedigital.com 
   

 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเท่าที่จำเป็นและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น โดยเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อเมื่อมีฐานการประมวลผลตามกฎหมายรองรับให้เราสามารถดำเนินการได้ ซึ่งรวมถึงกรณีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับคุณ เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของเราที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณหรือบุคคลอื่นใด เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ เป็นการดำเนินการตามความยินยอมของท่าน และ/หรือ ภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

  นอกจากนี้ กฎหมายได้กำหนดให้เราห้ามเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อคุณในทำนองเดียวกัน เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เราจะไม่เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลประเภทนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณเว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้เราทำเช่นนั้น 

  1. เพื่อปฎิบัติตามสัญญาที่เรามีกับคุณ
   เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการตามที่คุณสมัคร ร้องขอ และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาที่คุณทำไว้กับเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
   • เพื่อสมัครลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้บริการของเรา
   • เพื่อตรวจสอบการสมัครลงทะเบียน ยืนยันและพิสูจน์ตัวตน และการยืนยันช่องทางการติดต่อ
   • เพื่อให้บริการตามที่คุณสมัคร ให้บริการตามความชื่นชอบและความสนใจของคุณ ให้บริการตามที่คุณร้องขอ และ/หรือปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับเรา
   • เพื่อติดต่อสื่อสารผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งหนังสือแจ้งค่าบริการ ใบสั่งซื้อสินค้าและบริการ การแจ้งเตือนให้ชำระค่าสินค้าและบริการ ใบเสร็จรับเงิน
   • เพื่อชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
   • เพื่อจ่ายค่าตอบแทน ของรางวัล และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
   • เพื่อตอบข้อสงสัย สนับสนุนการใช้งาน ให้ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
   • เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การวิเคราะห์ สำรวจ วัดประสิทธิภาพ ปรับปรุงและบำรุงรักษาบริการที่มีอยู่ให้สามารถบริการได้อย่างปกติ
   • เพื่อชดเชยค่าเสียหายแก่คุณ
   • เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของบริการและข้อตกลงการให้บริการ
  2. เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม
   เนื่องจากเรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจึงมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
   • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายสถานพยาบาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (เช่น กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายอื่นๆ ที่เราต้องปฏิบัติตาม)
   • เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ/หรือ คำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (เช่น คำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ)น
  3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและบุคคลภายนอก
   เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกับสิทธิขั้นพื้นฐานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
   • เพื่อการป้องกันการฉ้อโกง การทุจริต และรวมทั้งเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบายของเรา และ/หรือ การใช้สิทธิเรียกร้องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   • เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายการให้บริการของเรา และรายงานคุณหากพบกิจกรรมน่าสงสัย เช่น การพยายามลงชื่อเข้าใช้บัญชีโดยผิดปกติ
   • เพื่อศึกษาว่าลูกค้าของเราใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ รวมถึงเพื่อการวางแผนและติดตามแคมเปญการตลาด วิเคราะห์และปรับปรุงบริการที่คุณใช้งานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของคุณ
   • เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และกำหนดประเภทลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
   • เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและสิทธิประโยชน์ของเราให้แก่คุณ โดยอ้างอิงตามข้อมูลและความชื่นชอบของคุณ ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและสิทธิประโยชน์จากเรา กรณีที่เป็นการส่งผ่านทางอีเมลคุณสามารถแจ้งยกเลิกผ่านการกดปุ่มยกเลิกรับข้อเสนอ (Unsubscribe) ที่แนบในอีเมล หรือจากช่องทางอื่นได้จากโดยแจ้งได้ที่ mordee@truedigital.com ได้
   • เพื่อการติดต่อ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สันทนาการ หรือออกบูธ
   • เพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
  4. การดำเนินการตามความยินยอมของท่าน
   เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางกรณี เราต้องขอความยินยอมจากคุณก่อนดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
   • มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive personal data)
   • เพื่อส่งข่าวสารอัพเดทดีลและโปรโมชั่นจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา และโฆษณาคอนเทนต์ต่างๆโดยอ้างอิงตามข้อมูลและความสนใจของคุณ
   • เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ กลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทในกลุ่มทรู”)* และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของเราหรือของบริษัทในกลุ่มทรู รวมถึงเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานสินค้าและบริการของท่านและจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อวิจัย พัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และวางแผนการตลาดเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของท่านอย่างแท้จริง และติดต่อท่านเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ของบริษัท บริษัทในกลุ่มทรู หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทหรือของบริษัทในกลุ่มทรู รวมถึงเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่ท่านโดยเฉพาะ
   • เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประโยชน์เพื่อให้คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้ดียิ่งขึ้น เราจะระบุรายละเอียดขอความยินยอมจากคุณโดยชัดเจนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การใช้บริการลงทะเบียนเข้าใช้งานผู้ให้บริการรายอื่นด้วยรหัสผู้ใช้งานและรหัสบัญชีทรูไอดี (TrueID) เป็นต้น
   • ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ (เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)
   • กรณีท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) (เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)
 4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

  เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท ซึ่งการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่คุณใช้งานหรือเคยใช้งานในแต่ละประเทศ เพื่อให้คุณทราบถึงภาพรวมข้อมูลที่เรามีการจัดเก็บทั้งหมด เราจึงจัดกลุ่มของประเภทข้อมูล ดังนี้

  1. ข้อมูลส่วนตัว
   • คำนำหน้าชื่อ
   • ชื่อ, นามสกุล
   • เพศ
   • อายุ
   • วันเดือนปีเกิด
   • ศาสนา
  2. ข้อมูลระบุตัวตน
   • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
   • หมายเลขหนังสือเดินทาง
   • สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
   • รูปถ่ายใบหน้า
   • หมายเลขระบุตัวตนอื่น ๆ
  3. ข้อมูลติดต่อ
   • ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์
   • ที่อยู่อีเมล
   • หมายเลขโทรศัพท์
  4. ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง
   • ข้อมูลตำแหน่งจีพีเอส ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
  5. ข้อมูลเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์
   • ข้อมูลเฉพาะบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์
  6. ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
   • บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น
   • ข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ
   • ข้อมูลการใช้งานและติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับเรา
  7. ข้อมูลการเข้ารับบริการ
   • ข้อมูลนัดหมาย
  8. ข้อมูลภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อไหวเพื่อความปลอดภัย
   • ข้อมูลภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
  9. ข้อมูลบันทึกการสนทนา
   • ข้อมูลการบันทึกเสียง
   • ข้อมูลการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
   • ข้อมูลการบันทึกข้อความ
  10. ข้อมูลสุขภาพ
   • เวชระเบียน
   • ประวัติการแพ้ยา/อาหาร
   • ผลตรวจร่างการ/ผลการรักษา/ผลการวินิจฉัยโรค
   • ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
   • ภาพถ่ายทางรังสี
   • ภาพถ่าย/เสียง/ภาพเคลื่อนไหวจากการปฏิบัติงานรักษาพยาบาล/การทำหัตถการ
   • ข้อมูลใบรับรองแพทย์
   • ข้อมูลองค์ประกอบมวลกาย เช่น ค่ามวลไขมันร่างกาย ค่ามวลไขมันช่องท้อง ค่ามวลกระดูก เป็นต้น
   • ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพส่วนบุคคล เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง หมู่เลือด อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ระดับน้ำตาล ข้อมูลการแพ้ยา เป็นต้น
  11. ข้อมูลทางการเงิน
   • ข้อมูลการชำระเงินและยืนยันชำระเงิน
  12. ข้อมูลชีวภาพ
   • ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า สำหรับการยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
   • ข้อมูลลายนิ้วมือ สำหรับการลงลายมือชื่อด้วยการพิมพ์ลายนิ้วมือ
  13. ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และรายละเอียดทางเทคนิค
   • ที่อยู่เครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)
   • หมายเลขประจำอุปกรณ์ หรือตัวระบุอื่น ๆ ที่ใช้ในการยืนยันอุปกรณ์ได้
   • ข้อกำหนดเฉพาะทางด้านเทคนิคและข้อมูลเฉพาะที่ใช้ระบุตัวตนทางเทคนิค เช่น ล็อก (Log) รหัสอุปกรณ์ (Device ID) ประเภทอุปกรณ์ เครือข่ายที่ใช้ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง วันและเวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้งาน คุกกี้ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู หมายเลขเฉพาะประจำอุปกรณ์อื่น ๆ (Unique Device Identifier) เป็นต้น
  14. ข้อมูลการวิจัยการตลาด
   • การสำรวจความเห็นของลูกค้า
  15. ข้อมูลอื่น ๆ
   • ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราไม่ว่าผ่านช่องทางใด ๆ
 5. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

  เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่คุณเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราโดยตรง และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือติดต่อกับเรา 
  นอกจากนี้เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากพันธมิตร และจากแหล่งที่มาอื่น ๆ โดยเรายึดถือและปฏิบัติตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดและเฉพาะกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   

  1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเป็นผู้ให้แก่เราโดยตรง
   • การลงทะเบียนรับบริการ ยืนยันตัวตน ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว และแจ้งความประสงค์ต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการของเรา ณ สถานพยาบาล สถานที่ตั้ง เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
   • การรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของเรา หรือผ่านช่องทางการแพทย์ทางไกลที่ให้บริการโดยเรา
   • การติดต่อสื่อสารกับเรา ณ สถานพยาบาล สถานที่ตั้ง เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อีเมล โทรศัพท์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ของเรา
   • การทำแบบสำรวจหรือรายการส่งเสริมทางการตลาดของเรา
   • การชำระเงินค่าสินค้าและบริการของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน
  2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
   เป็นข้อมูลที่เราได้ทำการเก็บรวบรวมเมื่อคุณติดต่อกับเรา เข้ารับบริการของเรา ณ สถานพยาบาล สถานที่ตั้ง สถานที่ที่เรารับผิดชอบ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ระบบออนไลน์ของเรา โดยเราจะมีการเก็บข้อมูลของคุณ ดังนี้
   • ข้อมูลการใช้บริการของคุณ
   • ข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับเรา
   • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับเรา
   • ข้อมูลภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
  3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้เก็บรวบรวมจากคุณ
   เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราอาจได้รับจาก
   • บุคคลที่มีความใกล้ชิดกับคุณ เช่น ญาติ คู่สมรส ผู้มีอำนาจปกครอง เป็นต้น
   • บุคคลที่ท่านมอบหมายให้ดำเนินการแทนคุณในการติดต่อกับเรา
   • สถานพยาบาลในเครือข่ายในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมกับสถานพยาบาลในเครือข่ายไว้ว่าให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
   • บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจที่เป็นผู้ส่งคุณมาตรวจรักษาหรือใช้บริการกับเรา หรือเป็นผู้ชำระค่าบริการแทนคุณ หรือเชิญให้คุณเข้าร่วมบริการหรือกิจกรรมของเรา
    เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราอาจได้รับจาก
    นอกจากนี้ เราอาจตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากคุณเมื่อลงทะเบียนใช้บริการของเรากับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง
 6. การแบ่งปัน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

  เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยสามารถแยกประเภทขององค์กรที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้ 

  1. บุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพ ที่ให้บริการภายในบริการนี้
  2. หน่วยงานราชการ หน่วยงานผู้มีอำนาจหรือบุคคลใดๆ เมื่อมีกฎหมายกำหนดหรือให้อำนาจ รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล
  3. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อผลประโยชน์ของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเรากำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านี้ต้องรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลหรือนิติบุคคลในข้อนี้ได้แก่
   • สถานพยาบาลในเครือข่าย เท่าที่จำเป็นในการให้บริการการตรวจรักษาโรคและให้บริการทางการแพทย์กับคุณ โดยเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะส่วนที่จำเป็นเท่านั้น และเราจะรักษาความลับให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหน้าที่ที่เรามีภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 เป็นต้น
   • บริษัทประกันภัย หรือผู้ให้บริการบริหารจัดการสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยนั้น
   • ผู้ส่งท่านมาตรวจรักษาหรือใช้บริการกับสถานพยาบาล หรือชำระเงินค่าบริการแทนท่าน
   • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เช่น ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการการยืนยันตัวตน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การขนส่ง การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล การโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ การชำระเงิน หรือการให้บริการด้านเทคโนโลยี (Technology Outsource)
  4. ระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดยใช้บริการจากบุคคลที่สามไม่ว่าตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยเราได้เข้าทำสัญญากับบุคคลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและพิจารณาถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการระบบ Cloud Computing
 7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  

  เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากประเทศหนึ่งที่คุณอยู่และใช้งานผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของเรา ไปยังอีกประเทศที่คุณได้เลือกเพื่อจะเข้าใช้งาน และ/หรือสมัครผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของเรา ในการนี้ หากเราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ด้วยมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

 8. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

  เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้า หรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราเท่าที่จำเป็น เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วันที่เราได้จัดทำ แต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่ยุติความสัมพันธ์

  เราอาจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับของสภาวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดหรืออนุญาตไว้ หรือเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือต้องก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเพื่อเข้ากระบวนการระงับข้อพิพาทใด ๆ เราอาจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามระยะเวลาของอายุความตามกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าวกำหนด หรือจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะถึงที่สุดแล้วแต่กรณี

 9. การปิดบัญชีและลบข้อมูลส่วนบุคคล 

  เราจะมีการดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อทำการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของคุณได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

  ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถแจ้งขอปิดบัญชีผู้ใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชันของเรา หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย หรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์คุณอยู่ โดยติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นในข้อ 1 ของประกาศฉบับนี้ โดยคุณต้องให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำร้องขอของคุณได้ โดยเราจะพิจารณาคำร้องโดยเร็วที่สุด และเพื่อดำเนินการดังกล่าวเราอาจร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดเพิ่มเติมเท่าที่จำเป็นเพื่อยืนยันตัวตนและความเป็นเจ้าของบัญชี เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของคุณ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 10. ในกรณีที่คุณเลือกไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา  

  เรามีความจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือเพื่อการเข้าทำสัญญาระหว่างคุณกับเรา หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ นอกเหนือจากกรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาและการปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีที่คุณไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล คุณยังคงสามารถใช้บริการของเราได้ โดยคุณอาจได้รับความสะดวกจากการใช้บริการน้อยลง เนื่องจากเราไม่ได้รับความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 11. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

  เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งข้อความการตลาดให้คุณ หากเราได้รับความยินยอมจากคุณ หรือ กรณีที่เป็น “ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย” 

 12. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

  สิทธิของคุณในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่คุณควรทราบ เมื่อบทบัญญัติหมวดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ คุณสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายในแต่ละประเทศ และประกาศความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่เรากำหนดขึ้น และในกรณีคุณมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย คุณสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและ / หรือมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทนเป็นผู้แจ้งความประสงค์ได้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1. สิทธิการเพิกถอนความยินยอม  (Right to withdraw consent)
   เมื่อคุณให้ความยินยอมกับเราเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่กับเรา เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย หรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์คุณอยู่
    
  2. สิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  (Right to access)
   คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา โดยคุณสามารถแจ้งให้เราจัดทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือเข้าถึงผ่านช่องทางอื่นใดที่เราจัดไว้ให้คุณ รวมถึงของให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าที่ไม่ได้ให้ความยินยอมแก่เราต่อคุณได้
    
  3. สิทธิ์การโอนย้ายข้อมูล  (Right to data portability)
   คุณมีสิทธิแจ้งขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรากำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
   ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการประมวลผล หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจำเป็นต้องประมวลผลเพื่อให้คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของเราได้ตามความประสงค์ซึ่งคุณเป็นคู่สัญญาอยู่กับเรา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของเรา หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด โดยเราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะกำหนดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงอย่างเหมาะสม
    
  4. สิทธิการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  (Right to object)
   คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากคุณยื่นคัดค้าน เราจะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปเฉพาะที่เราสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติได้อีกด้วย
    
  5. สิทธิการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล  (Right to erasure)
   คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
    
  6. สิทธิการระงับการใช้ข้อมูล  (Right to restriction of processing)
   คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว ในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอใช้สิทธิคัดค้านของคุณ หรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน
    
  7. สิทธิการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง  (Right to rectification)
   คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  รวมถึงคุณมีสิทธิเข้าไปแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ที่แอปพลิเคชัน MorDee
   เพื่อยื่นคำร้องขอใช้สิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นในข้อ 1 ของประกาศฉบับนี้ เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอใช้สิทธิของคุณ 
   เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่ได้เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ และ/หรือ คำขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องของคุณตามขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ คุณสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกำกับดูแลด้านข้อมูลส่วนบุคคล ตามช่องทางที่ประกาศกำหนด
 13. คุกกี้ (Cookies) และการใช้งานคุกกี้ 

  เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยคุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อคุณใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงการเข้าใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • ปกป้องคุณจากการฉ้อโกงและปรับปรุงความปลอดภัยต่อไป
  • ศึกษาว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของเราและบริการอื่น ๆ ของเราอย่างไรเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงให้เหมาะสม
  • ตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์บริการและข้อเสนอใดของเราที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณ
  • ปรับการตลาดที่คุณเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์อื่น ๆ 
   คุณสามารถปฏิเสธการรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ ทั้งนี้การตั้งค่าดังกล่าวอาจลดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันลง
 14. เด็ก 

  เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากผู้เยาว์ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคือ อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ (หรืออายุยังไม่ถึงเกณฑ์ซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้ได้กำหนดให้บุคคลดังกล่าวบรรลุนิติภาวะ) หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสหรือตามเงื่อนไขอื่นตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด (“ผู้เยาว์”) และไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์สมัครเพื่อใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของเรา เว้นแต่เมื่อเราได้รับความยินยอมจากผู้เยาว์โดยลำพัง (ตามที่ผู้เยาว์สามารถกระทำได้ตามกฎหมาย) หรือ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือเมื่ออาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใด
  หากคุณเป็นบิดามารดาของผู้เยาว์หรือเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์และทราบว่าบุตรหรือผู้เยาว์ในอำนาจปกครองของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา โปรดติดต่อเรา และสามารถขอใช้สิทธิของคุณได้ทั้งนี้ภายในขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด 
  หากคุณเป็นผู้เยาว์ และมีความจำเป็นในการรับบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา ขอให้บิดามารดาของคุณหรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนคุณให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราโดยติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น
  ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้เยาว์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งผู้เยาว์ไม่อาจให้ความยินยอมได้โดยลำพังตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ/หรือตามกฎหมายที่บังคับใช้กำหนด เราจะขอความยินยอมจากบิดามารดาของผู้เยาว์ หรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 15. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม  

  เรามีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ เรามีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้เราเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถตั้งค่าความยินยอมของคุณได้ที่แอปพลิเคชัน และ/หรือเว็บไซต์ที่คุณใช้บริการ หรือติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นในข้อ 1 ของประกาศฉบับนี้

 16. การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว 

  ประกาศฉบับนี้อาจมีการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเราอาจจำเป็นต้องขอความยินยอมจากคุณในบางกรณี โดยเราจะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนผ่านเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของเรา และ/หรือแจ้งเตือนทางอีเมลแก่คุณ ทั้งนี้ หากคุณไม่ต้องการตอบรับหรือยอมรับการปรับปรุงใดก็ตามในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณสามารถยกเลิกการใช้บริการของเราได้

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 บริษัทในกลุ่มทรู ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, บริษัท ทรู มูฟ จำกัด, บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์จำกัด, บริษัท ทรู มิวสิค จำกัด, บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด, บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่น แนลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด, บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด, บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด, บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน), บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด, บริษัท เอพีแอนด์เจ โปรดักชัน จำกัด, บริษัท ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์ จำกัด, บริษัท ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ จำกัด, บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด, บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด, บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด, บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด, บริษัท ทรู จีเอส จำกัด, บริษัท ทรู ทัช จำกัด, บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด, บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จำกัด, บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จำกัด, บริษัท ทรู แอกซิออน อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด, บริษัท ศูนย์บริการวิทยาการอินเตอร์เนต จำกัด, บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด, บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์ จำกัด, บริษัท ทรู อีโลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท ทรู ไอคอนเท้นท์ จำกัด, บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด, True Internet Technology (Shanghai) Co., Ltd, บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด”), Crave Interactive Limited, Crave Interactive B.V., Crave Interactive Inc, PT True Digital Indonesia, True Digital Philippines Inc., True Digital Vietnam Joint Stock Company, บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน), K.I.N. (Thailand) Co., Ltd. (จดทะเบียนต่างประเทศ), บริษัท เอ็มเคเอสซีเวิลด์ดอทคอม จำกัด, บริษัท ทรู อินคิวบ์ จำกัด, True Trademark Holdings Company Limited, Gold Palace Investments Limited, Golden Light Co., Ltd., Goldsky Co., Ltd., บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด, บริษัท คิว (ประเทศไทย) จำกัด, True-Kona Cayman GP, LINE Games-True-Kona Global Fund Limited Partnership และ Mediaload Pte. Ltd. (รวมถึงบริษัทย่อย ได้แก่ Mediaload (Cambodia) Co., Ltd., Mediaload Myanmar Company Limited).

  ปัจจุบันประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566