icon-facebook icon-line icon-blockdit icon-twitter icon-instagram
background
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble

นโยบายความเป็นส่วนบุคคลของบริการหมอดี

อธิบายถึงการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ

บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด และ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด​ (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ จึงจัดให้มีนโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้ขึ้นเพื่ออธิบายให้ผู้ใช้บริการทราบถึงแนวทางปฏิบัติของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และเหตุผลในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และสิทธิของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เราคือใคร

  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดย บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด (“ชีวี”) และ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด​ (“ทรูดิจิทัล”) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันสำหรับบริการหมอดี (“บริการ”) ผ่านแอปพลิเคชัน MorDee (“แอปพลิเคชัน”) ทั้งนี้ผู้เข้าใช้บริการนี้ (“ท่าน”) ตกลงและรับทราบว่า ชีวีแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้รับผิดชอบในบริการที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ทรูดิจิทัลมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น ในกรณีที่ท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อ

   

  สถานที่ติดต่อ

  บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด
  เลขที่ 10/25 ยูนิต บี ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  วิธีการติดต่อ

  โทรศัพท์ 085-111-2686 หรือ 064-585-0232

  สถานที่ติดต่อ

  บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด
  เลขที่ 101 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค ชั้น 9-12 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

  วิธีการติดต่อ

  dataprivacycenter@truedigital.com

 2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ระบุว่า บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเมื่อบริษัทมีเหตุผลที่เหมาะสมในการทำเช่นนั้น ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ/หรือบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัท กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องมีเหตุผลเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งข้อได้แก่

  1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทมีกับท่าน หรือ
  2. เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม หรือ
  3. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
  4. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ
  5. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล หรือ
  6. เมื่อท่านได้ให้ความยินยอม

  เมื่อบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งข้างต้น บริษัทจะบอกรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบ

  กรณีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามข้อ 3. บริษัทจะบอกรายละเอียดในการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบ โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวจะไม่ขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกินควร

   

  บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประมวลผลตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้บริการตามที่ท่านสมัคร และ/หรือ ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับบริษัท
  • เพื่อปกป้องผลประโยชน์สำคัญของท่าน
  • เพื่อการตรวจสอบสิทธิในการรักษาพยาบาลและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน
  • เมื่อบริษัทได้ประเมินแล้วว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลภายนอกที่อาจจำเป็นต้องเป็นผู้รับการเปิดเผยข้อมูล
  • เพื่อให้บริษัทสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท การอัปเดตซอฟต์แวร์ และกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นให้ท่านทราบ
  • เพื่อตรวจสอบตัวตน ช่วยในการระบุตัวตนของผู้ใช้ และระบุบริการที่เหมาะสม
  • เพื่อส่งประกาศแจ้งเตือนในเรื่องที่สำคัญ เช่น การติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า หรือ บริการที่ซื้อไป การแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของบริษัท
  • เพื่อวัตถุประสงค์ภายใน เช่น การตรวจสอบการดำเนินงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการค้นคว้าวิจัย เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของบริษัท
  • หากท่านเข้าร่วมในการจับรางวัล การแข่งขัน หรือรายการส่งเสริมการขายที่คล้ายคลึงกัน บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่ท่านระบุไว้เพื่อจัดการดูแลโปรแกรมดังกล่าว
  • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
  • เพื่อทำการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประเมินความเสี่ยง หรือแปลผล เพื่อแสดงผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในแอปพลิเคชันนี้
  • เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและสิทธิประโยชน์ของเราให้แก่คุณ
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการสูญเสียและต่อต้านการฉ้อโกง
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีและเครือข่าย รวมถึงเพื่อปกป้องบริการของบริษัทเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ของบริษัททั้งหมด
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกงจากการทำธุรกรรมทางออนไลน์กับบริษัท บริษัทจำกัดการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกงตามที่จำเป็นเท่านั้น และอยู่ภายในขอบเขตประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายที่บริษัทประเมินไว้เพื่อปกป้องลูกค้าและบริการของบริษัท สำหรับการทำธุรกรรมทางออนไลน์บางรายการ บริษัทอาจตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านให้มากับแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยทั่วไป
  • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายให้อำนาจในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

  เมื่อท่านลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชันของบริษัท ซื้อผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดการอัปเดตซอฟต์แวร์ เชื่อมต่อกับบริการของบริษัท ติดต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงทางโซเชียลมีเดีย หรือเข้าร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวกับการใช้บริการในปัจจุบันและที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคต ดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ น้ำหนัก และส่วนสูง
  • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์
  • ข้อมูลสุขภาพ เช่น ความดันเลือด การเต้นของหัวใจ ระดับน้ำตาลในเลือด ประวัติประจำเดือน ประวัติโรคประจำตัว เอกสารคนไข้ รวมถึง ประวัติและข้อมูลทางการรักษา การวินิจฉัยและการทดสอบทางการแพทย์ก่อนหน้า การใช้ยาบางชนิดในปัจจุบันหรือก่อนหน้า ประวัติข้อมูลสุขภาพภายในครอบครัว พฤติกรรมด้านสุขภาพ ข้อมูลนี้อาจเก็บรวบรวมผ่านแบบสำรวจภายในแอปพลิเคชันหรือแบบสำรวจทางสุขภาพอื่น ๆ ที่ท่านอาจถูกขอให้กรอกข้อมูลหรือดำเนินการเช่น ผ่านทางเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ซึ่งจะเก็บรวบรวมจังหวะการเต้นของหัวใจและการคำนวณจังหวะต่อจังหวะเป็นต้น
  • ข้อมูลสนทนาระหว่างใช้บริการ และ/หรือ สนทนากับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียของบริษัท เช่น ข้อมูลข้อความตัวอักษรและภาพนิ่ง
  • ข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งในหลายกรณีเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลในรูปแบบที่ไม่สามารถใช้เชื่อมโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้โดยตรง ข้อมูลทางเทคนิคประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ รุ่นของผลิตภัณฑ์และรหัสประจำตัวการติดตั้ง รหัสประจำเครื่อง และข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน เช่น ระบบปฏิบัติการและรุ่น เป็นต้น
  • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ช่องทางการติดต่อที่ต้องการ รหัสของเครื่อง เลขที่อยู่ไอพี ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลการชำระเงินและการยืนยันการชำระเงิน และข้อมูลโปรไฟล์ของท่านในกรณีที่ติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดีย ฯลฯ

  เมื่อท่านใช้แอปพลิเคชันในการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพของคนในครอบครัวหรือเพื่อนหรือผู้อื่น หรือเชิญผู้อื่นให้เข้าใช้แอปพลิเคชันหรือบริการหรือฟอรั่มของบริษัท บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ท่านระบุไว้เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ บริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการฉ้อโกงบริษัทอาจขอหมายเลขประจำตัวที่รัฐบาลออกให้ในบางสถานการณ์เท่านั้น เช่น เมื่อต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลของท่านกับผู้ให้บริการอื่น ๆ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

 4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของบริษัทหรือติดต่อกับบริษัท นอกจากนี้บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากพันธมิตร และจากแหล่งที่มาอื่น ๆ โดยบริษัทยึดถือและปฏิบัติตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดและเฉพาะกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

   

  แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านสร้างและมอบให้กับบริษัท

  ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ท่านได้มอบให้กับบริษัทเอง และข้อมูลที่มอบโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือธุรกิจของท่าน รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากท่านหรือกระทำการแทนท่าน

  • เมื่อท่านได้ลงทะเบียนสมัครบริการของบริษัท
  • เมื่อท่านติดต่อสื่อสารกับบริษัทผ่านแอปพลิเคชัน อีเมล โทรศัพท์ และสื่อสังคมออนไลน์
  • เมื่อท่านทำแบบสำรวจหรือรายการส่งเสริมทางการตลาดของบริษัท
  • เมื่อท่านมีกิจกรรมบนแอปพลิเคชันของบริษัท ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพส่วนตัว ข้อมูลสุขภาพของบุคคลอื่นที่ท่านเป็นผู้บันทึก การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว และการตั้งค่าต่าง ๆ ในแอปพลิเคชัน
  • เมื่อท่านชำระเงินค่าบริการของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน
   

  แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้เก็บรวบรวมจากท่าน

  บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่นหากบุคคลนั้นได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อส่งบัตรของขวัญและผลิตภัณฑ์ หรือเชิญให้ท่านเข้าร่วมบริการหรือฟอรั่มของบริษัท

  นอกจากนี้ บริษัทอาจตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากท่านเมื่อลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชันของบริษัทกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง

   

  คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ

  เว็บไซต์ของบริษัท บริการออนไลน์ แอปพลิเคชันแบบอินเทอร์แอ็คทีฟ ข้อความอีเมล และโฆษณาต่าง ๆ อาจใช้ “คุกกี้” และเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น พิกเซลแท็ก และเว็บบีคอน เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้บริษัทเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ดีขึ้น ช่วยบอกให้บริษัททราบว่าผู้ใช้เข้าชมเนื้อหาส่วนใดในเว็บไซต์ของบริษัท ช่วยอำนวยความสะดวก และยังช่วยวัดประสิทธิผลของโฆษณาและเครื่องมือค้นหาเว็บอีกด้วย โดยบริษัทถือว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ กฎหมายที่ใช้บังคับถือว่าที่อยู่ไอพี (Internet Protocol Address) หรือตัวบ่งชี้ที่คล้ายคลึงกันเป็นข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทก็จะถือว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ การนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลมารวมกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะถือว่าข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

   

  บริษัทยังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อจดจำข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ บริการออนไลน์ และแอปพลิเคชันของบริษัท จุดมุ่งหมายของบริษัทในกรณีเหล่านี้คือการปรับปรุงให้ประสบการณ์ของท่านกับบริษัทมีความสะดวกสบายและสอดคล้องกับความต้องการของท่านมากขึ้น เช่น การที่บริษัททราบชื่อของท่านจะทำให้บริษัทสามารถทักทายท่านได้ในครั้งต่อไปที่ท่านเข้ามายังตลาดสินค้า/บริการสุขภาพออนไลน์ (Online Health Market Place) หรือการที่บริษัททราบประเทศและภาษาของท่านจะช่วยให้บริษัทสามารถมอบประสบการณ์ในการซื้อสินค้าที่เหมาะกับท่านและมีประโยชน์มากขึ้นได้

   

  ในอีเมลของบริษัทบางฉบับ บริษัทใช้ “URL แบบคลิกผ่าน” ที่เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อลูกค้าคลิกที่ URL ประเภทนี้ ลูกค้าจะถูกส่งผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งก่อนที่จะมาถึงเพจที่เป็นเป้าหมายในเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทติดตามข้อมูลการคลิกผ่านนี้เพื่อช่วยในการระบุความสนใจในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง และเพื่อวัดประสิทธิผลในการติดต่อสื่อสารของบริษัทกับลูกค้า โดยหากท่านไม่ต้องการให้ถูกติดตามด้วยวิธีนี้ ท่านไม่ควรคลิกที่ลิงก์ข้อความหรือลิงก์กราฟิกใด ๆ ในข้อความอีเมล พิกเซลแท็กจะช่วยให้บริษัทส่งข้อความอีเมลในรูปแบบที่ลูกค้าสามารถอ่านได้ และบริษัทจะทราบว่าลูกค้าได้เปิดอ่านอีเมลแล้วหรือไม่ โดยบริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อลดจำนวนหรือหยุดส่งอีเมลให้แก่ลูกค้า

 5. การแบ่งปัน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับองค์กรและ/หรือบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ซึ่งสามารถแยกประเภทได้ดังนี้

  1. บุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพ ที่ให้บริการภายในแอปพลิเคชันนี้
  2. บริษัทในกลุ่ม ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มแอสเซนด์ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
  3. หน่วยงานราชการตามกฎหมาย
  4. พันธมิตรผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน หรือ บริการของบริษัท
   

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทมีกับท่าน และตามที่ท่านร้องขอ บริษัทจะกำกับดูแลให้บุคคลภายนอกดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   

  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พันธมิตรผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน หรือ บริการของบริษัท

  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์เช่น การประมวลผลข้อมูล การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า การนำส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่าน การจัดการและปรับปรุงข้อมูลลูกค้า การให้บริการลูกค้า การประเมินความสนใจของท่านในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และการดำเนินการศึกษาวิจัยลูกค้า หรือการสำรวจความพึงพอใจ โดยบริษัทเหล่านี้มีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลของท่าน และอาจมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ใดก็ตามที่บริษัทดำเนินงานอยู่

   

  อื่น ๆ

  บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี และ/หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐภายในหรือนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ นอกจากนี้ บริษัทยังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านหากบริษัทเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือประเด็นอื่นใดที่มีความสำคัญต่อส่วนรวม นอกจากนี้ บริษัทยังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านเฉพาะในกรณีที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ หากบริษัทเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นตามสมควรต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท หรือเพื่อปกป้องการปฏิบัติงานหรือผู้ใช้ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะหรือหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ บริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และทั้งหมดที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

   

  การแบ่งปันข้อมูลกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ

  ท่านอาจเลือกให้มีการแบ่งปันข้อมูลสุขภาพของท่านกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ท่านไว้วางใจ ในการแบ่งปันข้อมูลท่านสามารถเลือกได้ว่าข้อมูลใดที่ท่านจะแบ่งปันกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ นั้น โดยกำหนดให้เป็นการแบ่งปันแบบอัตโนมัติ หรือเลือกแบ่งปันได้เอง ซึ่งแอปพลิเคชันของบริษัทจะทำการสอบถามให้มีการตั้งค่าการแบ่งปันแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากแอปพลิเคชันของบริษัทรวมถึงข้อมูลเวชระเบียน ต้องมีการกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของข้อมูลไว้อย่างชัดเจน และท่านต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะอนุญาตให้แอปพลิเคชันนั้น ๆ เข้าถึงข้อมูลสุขภาพของท่านจากแอปพลิเคชันของบริษัทได้

  เมื่อท่านได้เลือกแบ่งปันข้อมูลสุขภาพของท่านกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ข้อมูลต่าง ๆ ที่แบ่งปันนั้นจะผ่านจากแอปพลิเคชันของบริษัทไปยังแอปพลิเคชันอื่น ๆ ตามที่ท่านเลือกไว้ซึ่งไม่ได้ส่งเข้ามาที่บริษัท

 6. การดูแลและระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  การปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น แอปพลิเคชันจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างการส่งผ่านข้อมูลโดยใช้การเข้ารหัส เช่น Transport Layer Security (TLS) เมื่อบริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้าถึงอย่างจำกัดซึ่งมีอยู่ในสถานประกอบการที่ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ

   

  เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแอปพลิเคชันบางอย่างของบริษัท หรือโพสต์ข้อความในฟอรั่ม ห้องแช็ต หรือบริการเครือข่ายสังคมของบริษัท ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ จะสามารถมองเห็นข้อมูลส่วนบุคคลและคอนเทนต์ที่ท่านแชร์ และสามารถอ่าน เก็บรวบรวม หรือนำข้อมูลนั้นไปใช้ได้ ท่านต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกแชร์หรือส่งในกรณีเหล่านี้ เช่น หากท่านระบุชื่อและที่อยู่อีเมลของท่านในข้อความที่ท่านโพสต์ลงในฟอรั่ม ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ เพราะฉะนั้น โปรดระมัดระวังเมื่อใช้คุณสมบัติเหล่านี้

   

  ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือภายในระยะเวลาที่มีสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างท่านและบริษัท หรือภายในระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของคู่สัญญา บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปีหลังจากที่ท่านหยุดใช้แอปพลิเคชันนี้

  เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือบริษัทไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ภายในระยะเวลาอันควร

 7. ในกรณีที่ท่านเลือกไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท

  บริษัทมีความจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือเพื่อการเข้าทำสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

   

  นอกเหนือจากกรณีที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาและการปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านยังคงสามารถใช้บริการของบริษัทได้ โดยท่านอาจได้รับความสะดวกจากการใช้บริการน้อยลง เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 8. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

  บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งข้อความการตลาดให้ท่าน หากบริษัทได้รับความยินยอมจากท่าน หรือ กรณีที่เป็น “ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย”

 9. เด็ก

  บริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากเด็กอายุน้อยกว่าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด (“ข้อกำหนดด้านอายุ”) หากท่านมีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุ โปรดอย่าใช้แอปพลิเคชันนี้ และอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ แก่บริษัท

   

  หากท่านเป็นบิดา มารดา ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่มีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุและทราบว่าบุตรของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัท โปรดติดต่อบริษัท และสามารถขอใช้สิทธิของท่านได้ทั้งนี้ภายในขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

   

  หากท่านเป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุ และมีความจำเป็นต้องรับบริการผ่านแอปพลิเคชันของบริษัท บริษัทของให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของท่านให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทโดยติดต่อบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นในข้อ 1

 10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

  บริษัทจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนบุคคลตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือ แจ้งเตือนทางที่อยู่อีเมลแก่ท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ต้องการตอบรรับหรือยอมรับการปรับปรุงใด ๆ ก็ตามในนโยบายความเป็นส่วนบุคคลฉบับนี้ ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทได้

   

  ปัจจุบันประกาศความเป็นส่วนตัวได้รับการทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว