icon-facebook icon-line icon-blockdit icon-twitter icon-instagram

ดาวน์โหลดเลย

ดาวน์โหลด qr-code
iconดาวน์โหลดแอปฯ MorDee

ข้อมูลแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่เลือก

ทพญ. ปวีณา ยิ้มอาจ

ทันตแพทย์ เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาโท ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการทำงาน

  • 2560 - ปัจจุบัน รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี (ลาศึกษาต่อ)
  • 2555 - 2560 รพ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์, รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์, รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี
background
ทพญ. ปวีณา ยิ้มอาจ
icon

ทันตกรรม

ยอมรับนโยบายการใช้คุกกี้

การตั้งค่าคุกกี้
นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม