icon-facebook icon-line icon-blockdit icon-twitter icon-instagram

ดาวน์โหลดเลย

ดาวน์โหลด qr-code
iconดาวน์โหลดแอปฯ MorDee

ข้อมูลแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่เลือก

ทพญ. รุจิรา ลีวาณิชยกูล

ทันตแพทย์ เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาววิทยาลัย -
  • ประกาศณียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรรากเทียม สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย

 

ประวัติการทำงาน

  • รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
background
ทพญ. รุจิรา ลีวาณิชยกูล
icon

ทันตกรรม

ยอมรับนโยบายการใช้คุกกี้

การตั้งค่าคุกกี้
นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม