icon-facebook icon-line icon-blockdit icon-twitter icon-instagram

ดาวน์โหลดเลย

ดาวน์โหลด qr-code
iconดาวน์โหลดแอปฯ MorDee

ข้อมูลแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่เลือก

พญ. ชมพูนุช จันทรกระวี

สูตินรีแพทย์ เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์


ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557
  • วุฒิบัตร สูติ-นรีเวชกรรม รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560
  • วุฒิบัตร เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2562

 

ประวัติการทำงาน

  • Genesis fertility center
  • โรงพยาบาลธนบุรี
background
พญ. ชมพูนุช จันทรกระวี
icon

สุขภาพสตรี

ยอมรับนโยบายการใช้คุกกี้

การตั้งค่าคุกกี้
นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม