icon-facebook icon-line icon-blockdit icon-twitter icon-instagram

ดาวน์โหลดเลย

ดาวน์โหลด qr-code
iconดาวน์โหลดแอปฯ MorDee

ข้อมูลแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่เลือก

พญ. ชมพูนุท คงสวัสดิ์วรกุล

สูตินรีแพทย์ เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช


ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรมะเร็งนรีเวช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์แพทย์ ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
background
พญ. ชมพูนุท คงสวัสดิ์วรกุล
icon

สุขภาพสตรี

ยอมรับนโยบายการใช้คุกกี้

การตั้งค่าคุกกี้
นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม