icon-facebook icon-line icon-blockdit icon-twitter icon-instagram
background
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการหมอดี

ยินดีต้อนรับสู่บริการหมอดี!

บริการหมอดี Powered by True HEALTH (“บริการ”)เป็นบริการด้านสุขภาพเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการ (“คุณ”) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“ทรูดิจิทัล”) และ บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด (“ชีวี”) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

 

(ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ทรูดิจิทัล และ ชีวี รวมเรียกว่า “เรา”)

 

เราขอขอบคุณที่คุณให้ความไว้วางใจบริการหมอดี ในการใช้บริการนี้คุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจ ตกลงผูกพัน และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ (“เงื่อนไขการใช้บริการ”) อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่คุณไม่ตกลงยินยอมในเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว คุณจะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ หากคุณละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด เรามีสิทธิยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และเราสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินที่คุณได้ชำระเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่บริการนั้น ๆเราได้กำหนดไว้ในนโยบายและเงื่อนไขการคืนเงินหรือคืนสินค้าให้กับท่านอย่างชัดแจ้ง อย่างไรก็ตามเราไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ให้แก่คุณไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการหมอดีเมื่อเกิดเหตุจำเป็นทางการแพทย์กรณีฉุกเฉิน หากคุณมีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดขอความช่วย เหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินจากรถพยาบาลหรือโรงพยาบาล

 1. บริการ

  • บริการหมอดี (MorDee) Powered by True HEALTH เป็นบริการที่จะช่วยเชื่อมคุณเข้าถึงบริการด้านการแพทย์คุณภาพและการดูแลสุขภาพได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านแอปพลิเคชัน MorDee หรือ ผ่านบัญชีทางการของ LINE สำหรับธุรกิจ @mordeeapp ของเรา (“แอปพลิเคชัน”) หรือ เว็บไซต์ของเรา (“เว็บไซต์”) และ จุดให้บริการของเราที่ตั้งอยู่ ณ สถานที่ต่าง ๆ (“จุดบริการ”)ซึ่งประกอบไปด้วยบริการ ดังต่อไปนี้
   1. บริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
   2. บริการทะเบียนข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health Record)
   3. บริการจัดส่งยา เวชภัณฑ์ วิตามิน และอาหารเสริม (Medicine Delivery)
   4. บริการที่ปรึกษาดูแลสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health Consultant)
   5. บริการมุมสุขภาพ ทรู เฮลท์ (True HEALTH Corner)
   6. บริการอื่น ๆ ที่อาจเพิ่มเติมในภายหลัง
  • คุณตกลงและรับทราบว่า ในบริการนี้ ชีวีบริรักษ์คลินิกเวชกรรมแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้รับผิดชอบในบริการที่ต้องดำเนินการโดยผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ทรูดิจิทัลมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น
  • ในบางบริการของเรา คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนและเข้าใช้งานด้วยแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้
  • ขณะใช้บริการของเรา คุณอาจต้องให้ความตกลงยินยอมในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นของเราหรือของคู่ค้าของเรา หากคุณไม่ให้ความตกลงยินยอมคุณอาจไม่สามารถใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้
  • หลังจากเสร็จสิ้นบริการในข้อ 1.ก (1) แล้ว คุณจะได้รับสรุปคำแนะนำจากการใช้บริการ ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวไม่ใช่ใบรับรองแพทย์แต่ประการใด
  • หากคุณต้องการรับใบรับรองแพทย์ กรุณาแจ้งให้เราทราบในขั้นตอนการนัดหมายพบแพทย์ภายในแอปพลิเคชันก่อนการใช้บริการ
 2. บัญชีผู้ใช้ของคุณ

  • คุณจำเป็นต้องเปิดบัญชีผู้ใช้บริการ (“บัญชีผู้ใช้”) ก่อนใช้บริการของเราผ่านแอปพลิเคชัน
  • คุณตกลงที่จะไม่สร้างบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี หรือสร้าง บัญชีให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลอื่นนั้นเสียก่อน นอกเหนือจากบัญชีย่อยที่ตั้งขึ้นสำหรับผู้เยาว์ซึ่งคุณเป็นผู้ปกครองตามกฎหมาย
  • คุณยืนยันและรับรองว่า คุณได้ให้ข้อมูลที่แท้จริง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่เรา รวมถึงรักษาและปรับข้อมูลของคุณที่ให้แก่เราให้เป็นปัจจุบันโดยทันทีทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบ
  • คุณอาจใช้บัญชีผู้ใช้ของโซเชียลมีเดียที่บริการรองรับ หรือ ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณในการสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าใช้บริการนี้ ขอให้คุณกรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บริการและประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของโซเชียลมีเดียที่คุณเลือกใช้ รวมถึงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เรากำหนดไว้โดยละเอียด
  • เพื่อปกป้องบัญชีผู้ใช้ของคุณ โปรดเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และสิ่งอื่นใดที่จำเป็นในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นความลับ คุณมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนหรือผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณ รวมถึงการไม่ใช้รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ซ้ำบนแอปพลิเคชันอื่นใด และไม่ใช้รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ที่เป็นคำทั่วไปหรือคำที่สามารถคาดเดาได้ง่ายโดยเฉพาะจากข้อมูลส่วนตัวของคุณ
  • บัญชีผู้ใช้จะยังคงเป็นของคุณ ถึงแม้ว่าจะมีบริการบางส่วนหรือทั้งหมดที่ทำการสั่งซื้อโดยผู้อื่นสำหรับคุณก็ตาม
 3. การใช้บริการ

  • คุณต้องเป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีความสามารถในการเข้าทำนิติกรรม และปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับต่าง ๆภายใต้กฎหมายไทย จึงจะสามารถใช้บริการนี้ได้ด้วยตนเอง
  • หากคุณเป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (“ผู้เยาว์”) และมีความจำเป็นต้องการใช้บริการ บุคคลผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในฐานะบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของคุณ (“ผู้ปกครอง”) จะต้องอยู่ด้วยขณะที่ใช้บริการ และผู้ปกครองได้ทำความเข้าใจและตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนและใช้บริการนี้ในนามของผู้เยาว์ซึ่งอยู่ในความปกครองได้
  • ห้ามมิให้คุณใช้บริการโดยทางมิชอบ ตัวอย่างเช่น ไม่แทรกแซงบริการหรือพยายามที่จะเข้าถึงโดยใช้วิธีการนอกเหนือไปจากที่เราได้จัดเตรียมและให้คำแนะนำกับคุณ และคุณต้องใช้บริการของเราเฉพาะตามที่กฎหมายอนุญาต รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบในการควบคุมการส่งออกและการส่งออกซ้ำที่บังคับใช้ เราอาจระงับหรือหยุดการให้บริการแก่คุณหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของเรา หรือหากเราตรวจสอบพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าไม่ถูกต้อง
  • การใช้บริการนี้ไม่ได้ทำให้คุณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในบริการหรือเนื้อหาที่คุณเข้าถึง คุณไม่สามารถใช้เนื้อหาในบริการได้ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว หรือสามารถกระทำได้โดยกฎหมาย ข้อกำหนดนี้มิได้ให้สิทธิแก่คุณในการใช้การสร้างแบรนด์หรือโลโก้ใด ๆ ที่ใช้ในบริการของเรา ห้ามนำออก ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงประกาศทางกฎหมายใด ๆ ที่แสดงในหรือกับบริการของเรา
  • ในส่วนของการใช้บริการเราอาจส่งประกาศ ข้อความ เกี่ยวกับบริการ และข้อมูลอื่น ๆ ให้แก่คุณ คุณสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารเหล่านี้บางรายการได้
  • บริการบางอย่างของเราสามารถใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล ห้ามใช้บริการดังกล่าวในลักษณะที่ทำให้คุณเสียสมาธิและทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรหรือกฎหมายด้านความปลอดภัย
 4. เนื้อหา

  • แอปพลิเคชัน และ จุดบริการของเรา (“เครื่องมือ”) เป็นเพียงเครื่องมือในการเข้าใช้บริการเท่านั้น
  • คุณรับทราบและเข้าใจว่าขั้นตอน ผลิตภัณฑ์ บริการ และเครื่องมือซึ่งถูกกล่าวถึงและ/หรือโฆษณา นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้กับบุคคล ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการทุกคน
  • การให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (“แพทย์”) พยาบาลวิชาชีพ นักโภชนาการเภสัชกร ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ (“ผู้เชี่ยวชาญ”) (รวมเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) สามารถกระทำได้ผ่านบริการนี้ แม้ในกรณีที่คุณใช้บริการ ณ สถานที่อื่นนอกเหนือจากเคหะสถาน หรือสถานที่ที่แพทย์ใช้เป็นสถานที่ประกอบการ
  • เราไม่อนุญาตให้มีการดำเนินการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับใด ๆ ที่กำหนดโดยแพทยสภาแห่งประเทศไทยผ่านบริการนี้โดยเด็ดขาด
  • บริการการแพทย์ทางไกล
   1. เป็นบริการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยแพทย์
   2. คุณอาจจำเป็นต้องเข้าพบแพทย์ ณ สถานพยาบาล โดยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและแจ้งให้คุณทราบหากคุณจำเป็นต้องได้รับการประเมินและวินิจฉัยเพิ่มเติมทางกายภาพ
   3. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการเมื่อเกิดเหตุจำเป็นทางการแพทย์กรณีฉุกเฉิน หากคุณมีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดขอความช่วย เหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินจากรถพยาบาลหรือสถานพยาบาล
  • บริการทะเบียนข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health Record)
   1. เป็นบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณอย่างเป็นระบบ เช่น น้ำหนักความดันโลหิต ส่วนสูง ข้อมูลการแพ้ยา เป็นต้น
   2. คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ให้บริการของเราเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้กรณีที่คุณใช้บริการการแพทย์ทางไกล หรือ บริการที่ปรึกษาดูแลสุขภาพส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของผู้ให้บริการของเรา
   3. ข้อมูลในบริการนี้ได้รวมถึงบันทึกการเข้ารับบริการการแพทย์ทางไกล และ บริการที่ปรึกษาดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ซึ่งเป็นบันทึกจากผู้ให้บริการของเราเพื่อให้คุณใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการดูแลสุขภาพของคุณได้
  • บริการจัดส่งยา วิตามิน อาหารเสริม และเวชภัณฑ์ (Medicine Delivery)
   1. เป็นบริการที่จัดส่งยาตามคำสั่งแพทย์ รวมถึงวิตามิน อาหารเสริม และเวชภัณฑ์ (“สินค้า”)
   2. ระยะเวลาในการจัดส่งอาจมีความแตกต่างไปในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับสถานที่รับสินค้า ระยะทาง และ เหตุการณ์หรือสถานการณ์หรือภาวะการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอันส่งผลต่อการขนส่งสินค้า กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของเราผ่านทางช่องทางช่วยเหลือที่ปรากฏอยู่ภายในแอปพลิเคชัน
  • บริการที่ปรึกษาดูแลสุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health Consultant)
   1. เป็นบริการที่ศึกษาและจัดเตรียมขึ้นโดยผู้ให้บริการของเรา ในรูปแบบโปรแกรมดูแลสุขภาพ เพื่อช่วยคุณในการดูแลสุขภาพในด้านต่าง ๆ เช่น โปรแกรมโภชนาการเพื่อการลดน้ำหนัก เป็นต้น
   2. บริการนี้เป็นบริการต่อเนื่อง คุณจำเป็นต้องตกลงยอมรับว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนด แผน และวิธีปฏิบัติที่ผู้ให้บริการของเราได้แนะนำไว้แก่คุณอย่างเคร่งครัด
   3. เมื่อคุณเลือกรับบริการนี้ คุณตกลงยอมรับว่า
    • คุณจะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันกับผู้ให้บริการของเราทั้งสิ้น ตามที่ผู้ให้บริการของเราร้องขอและเกี่ยวข้องกับการให้บริการ
    • ผลจากการให้บริการนี้จะมีความแตกต่างกันออกไปสำหรับแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ลักษณะทางชีวภาพของคุณ พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของคุณ เป็นต้น
    • คุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนด แผน และวิธีปฏิบัติที่ผู้ให้บริการของเราได้แนะนำไว้แก่คุณอย่างเคร่งครัด
  • บริการมุมสุขภาพ ทรู เฮลท์ (True HEALTH Corner)
   1. เป็นบริการที่เราตั้งใจให้การสนับสนุนด้านสุขภาพแก่สมาชิกผู้ใช้บริการ โดยเราได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ในการตรวจวัดค่าสุขภาพของคุณ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจร เครื่องวัดวิเคราะห์มวลร่างกาย เป็นต้น
   2. อุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้อาจแตกต่างกันไปสำหรับจุดบริการแต่ละแห่ง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และกิจกรรม ทั้งนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ให้บริการรายใดขาดคุณสมบัติ หรือมีข้อติชมแนะนำโปรดแจ้งเราผ่านทางช่องทางช่วยเหลือที่ปรากฏอยู่ภายในแอปพลิเคชัน หรือ ที่อยู่อีเมล mordee@truedigital.com และ/หรือ contact@chiiwii.com โดยเราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการใด ๆ ต่อผู้ให้บริการที่ได้รับรายงานจากคุณโดยมิต้องแจ้งให้คุณทราบ
 5. การชำระเงิน

  • เมื่อคุณมีการเลือกรับหรือสั่งซื้อ บริการ ยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อื่นใดภายในบริการนี้ (“รายการสั่งซื้อ”) ที่ต้องชำระเงินโดยคุณเป็นผู้ชำระเงิน คุณตกลงยินยอมที่จะทำการชำระเงินสำหรับรายการสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับรายการสั่งซื้อทั้งสิ้นรวมถึงภาษี และตกลงยินยอมในข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการเพิ่มเติมของรายการสั่งซื้อ หากการสั่งซื้อไม่สำเร็จอาจเป็นเหตุให้เราต้องหยุดการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ แก่คุณ
  • การสั่งซื้อ
   1. มูลค่าของบริการ ยา และผลิตภัณฑ์ใด ๆ จะแสดงผลเป็นสกุลเงิน “บาท” เท่านั้น
   2. เราอาจมีการคำนวณภาษีที่คุณต้องชำระตามข้อมูลมูลค่าที่ต้องชำระของคุณในขั้นตอนการสรุปรายการสั่งซื้อ
   3. คุณอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ที่อาจรวมถึงค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือค่าดำเนินการอื่น ๆ อย่างเหมาะสมเมื่อมีการชำระเงินรายการสั่งซื้อ
  • ช่องทางชำระเงิน เรารับชำระเงินผ่านช่องทางระบบชำระเงินออนไลน์ เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้นทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้ผู้ให้บริการช่องทางชำระเงินนั้น ๆ
  • เราไม่มีนโยบายในการคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่คุณได้สั่งซื้อและชำระเงินภายใต้บริการนี้ อย่างไรก็ตามเราได้กำหนดนโยบายในการคืนเงินหรือคืนสินค้าให้กับบางบริการตามที่เรากำหนด เราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือคืนสินค้าให้กับคุณในกรณีที่ท่านมีการใช้บริการและมีเงื่อนไขตรงตามนโยบายคืนเงินหรือคืนสินค้าบริการหมอดี ตามที่เรากำหนดเท่านั้น ทั้งนี้คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mordeeapp.com/refund
  • กรณีที่คุณเลือกใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่กับบริษัทประกันภัย คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนเกินสิทธิ์ที่เราไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกันภัยที่คุณเลือกได้
 6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • เราตระหนักและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยคุณสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว (PrivacyPolicy) ของบริการนี้ได้ที่ https://www.mordeeapp.com/privacy ซึ่งจะอธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิที่คุณมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
  • ด้วยบริการนี้ได้รวมถึงบริการด้านสุขภาพ จึงมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Data) เช่น ข้อมูลสุขภาพเชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น ซึ่งเราจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เฉพาะเท่าที่จำเป็นต่อการให้คำปรึกษา วินิจฉัยและรักษาโรค ทั้งนี้คุณจะสามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้เมื่อคุณตกลงยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ รวมทั้งตกลงยินยอมให้เปิดเผยแก่ผู้ให้บริการภายในบริการนี้ และ/หรือ พันธมิตรของเราเฉพาะเท่าที่จำเป็นและที่คุณได้อนุญาตไว้เท่านั้น
  • โดยการใช้บริการนี้ คุณได้อ่านทำความเข้าใจและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ตามที่เราได้ประกาศไว้ทุกประการ
 7. เนื้อหาของคุณในบริการ

  • บริการของเราบางส่วนอนุญาตให้คุณอัปโหลด ส่งเนื้อหามาให้ จัดเก็บ ส่งหรือรับเนื้อหาได้ คุณยังคงความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่คุณถือสิทธิ์ในเนื้อหานั้น ๆ สรุปโดยย่อคือ อะไรที่เป็นของคุณจะยังเป็นของคุณต่อไป
  • เมื่อคุณอัปโหลด ส่งเนื้อหามาให้ จัดเก็บ ส่งหรือรับเนื้อหามายังหรือผ่านบริการของเรา ถือว่าคุณได้อนุญาตให้เรา มีสิทธิ์ในเนื้อหาของคุณ ไม่ว่าที่ใดในโลก ในการใช้โฮสต์ จัดเก็บ ทำซ้ำ แก้ไข สร้างงานต่อยอดเนื้อหาของคุณ (เช่น งานการแปลภาษา การปรับเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่เราทำเพื่อให้เนื้อหาของคุณสามารถใช้งานได้ดีขึ้นร่วมกับบริการของเรา) สื่อสาร เผยแพร่ แสดงต่อสาธารณะและแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว การอนุญาตให้เราและทรูดิจิทัลใช้เนื้อหาของคุณนั้นจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อันจำกัดในการดำเนินการการโปรโมต และการปรับปรุงบริการของเรา และเพื่อพัฒนาบริการใหม่ ๆ การอนุญาตนี้จะยังคงมีผลแม้ว่าคุณจะหยุดการใช้บริการของเราแล้วก็ตาม (ตัวอย่างเช่น สำหรับรายชื่อสถานที่ที่คุณได้เพิ่มไว้ในรายการสถานที่ของเรา) บริการบางอย่างอาจให้วิธีการในการเข้าถึงและนำเนื้อหาออกซึ่งถูกจัดหาให้กับบริการนั้น ๆ นอกจากนี้ บริการบางอย่างของเรายังมีข้อกำหนดหรือการตั้งค่าที่ทำให้การใช้เนื้อหาของเราที่ส่งให้กับบริการเหล่านั้นมีขอบเขตที่แคบลง
  • ระบบอัตโนมัติของเราจะวิเคราะห์เนื้อหาของคุณ เพื่อมอบคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรง เช่น การคำนวณความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ, โฆษณาที่ปรับให้ตรงตามความต้องการของคุณ เป็นต้น การวิเคราะห์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่ง รับ และจัดเก็บเนื้อหา
  • คุณยอมรับว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งและรับในแอปพลิเคชันนั้น จะถูกตรวจสอบและเข้าถึงโดยเรา ทรูดิจิทัล และบุคคลที่เราได้มอบหมายซึ่งเรา ทรูดิจิทัลและบุคคลที่เรามอบหมายนั้นสามารถที่จะใช้ เปิดเผย และส่งข้อมูลดังกล่าวต่อไปให้แก่บุคคลอื่นก็ได้ โดยคุณตกลงที่จะไม่คิดราคาหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ
  • คุณตระหนักว่าอาจมีการเปิดเผย การรับ และส่งข้อมูลในแอปพลิเคชันในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้
  • เนื้อหา ซึ่งหมายรวมถึงเนื้อหาที่ได้ให้ไว้ในหัวข้อเรื่องคำถามสาธารณะ และคำตอบและเนื้อหาใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ในการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล บนแอปพลิเคชัน (“เนื้อหา”) จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานดังต่อไปนี้ ผู้เขียนเนื้อหาดังกล่าว (“ผู้เขียน”) จะต้องรับผิดชอบเนื้อหาของตนเองแต่เพียงผู้เดียว แม้ว่าเราจะหวังว่าคุณจะได้พบว่าเนื้อหาทั้งหลายเหล่านั้นมีสาระและให้ความรู้ แต่เราหรือผู้เขียนจะไม่ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกนำเสนอหรือที่ได้ให้ไว้ภายในหรือผ่านทางเนื้อหาในเรื่องการรักษาโรคประจำตัวการกระทำต่าง ๆ หรือการใช้ยารักษาโรค
  • ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ผู้เขียน ลูกจ้างหรือสปอนเซอร์ของผู้เขียน จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใดในค่าเสียหายหรืออันตรายอันเป็นผลมาจากการใช้ แอปพลิเคชันของคุณ ซึ่งรวมถึง ค่าเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายสืบเนื่องหรือค่าเสียหายอื่น ๆ ภายใต้หลักกฎหมายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำละเมิด การผิดสัญญา ความรับผิดเด็ดขาดหรือหลักกฎหมายอื่น ๆ แม้ว่าจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดค่าเสียหายดังกล่าว โดยไม่เป็นการจำกัดในหลักการทั่วไปที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียน (รวมถึง ลูกจ้าง และ/หรือ สปอนเซอร์ ของผู้เขียนดังกล่าว)จะไม่มีความรับผิดโดยสิ้นเชิงสำหรับ
   1. ความสูญเสียหรือความบาดเจ็บใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำ การละเลยหรือความประมาทเลินเล่อของผู้เขียน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ในการจัดหา รวบรวมหรือส่งข้อมูลภายในหรือผ่านทางเนื้อหา
   2. ข้อผิดพลาด การละเลยหรือความไม่ถูกต้องใด ๆ ในข้อมูลดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุหรือความล่าช้าหรือการขัดขวางในการส่งข้อมูลดังกล่าว
   3. การตัดสินใจใด ๆ ที่ได้ทำหรือการกระทำที่ได้ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการโดยเชื่อถือข้อมูลดังกล่าว
  • เรา ผู้ออกใบอนุญาตให้แก่เรา ผู้จัดหาของเรา ผู้ให้บริการ ผู้เขียนหรือบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ได้ระบุไว้บน แอปพลิเคชันจะไม่ต้องรับผิดสำหรับความบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลใด ๆ ซึ่งรวมถึงความตายอันเนื่องมาจากหรือมีสาเหตุมาจากการที่คุณใช้งาน แอปพลิเคชันหรือเนื้อหาหรือนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ในทางที่ผิดภายในขอบเขตอย่างเต็มที่เท่าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการใช้งาน แอปพลิเคชันหรือเนื้อหาใด ๆของคุณจะต้องมีการเรียกร้องภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันแรกของเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการดำเนินการดังกล่าว การเยียวยาแก้ไขภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้จะถูกกำหนดไว้โดยเฉพาะและจะถูกจำกัดเท่าที่ได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้ ข้อจำกัดความรับผิดในข้อนี้จะไม่นำไปใช้กับข้อเรียกร้องสำหรับความบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลหรือความตายที่มีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อหรือการที่คุณล่วงละเมิดบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือหน้าที่ของคุณในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้
 8. เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ในบริการของเรา

  • เมื่อบริการหนึ่ง ๆ กำหนดให้ใช้หรือประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ ซอฟต์แวร์นี้อาจมีการอัพเดตอัตโนมัติในอุปกรณ์ของคุณเมื่อมีรุ่นหรือคุณลักษณะใหม่ให้ใช้งาน บริการบางอย่างอาจอนุญาตให้คุณปรับการตั้งค่าการอัพเดตอัตโนมัติได้
  • ห้ามคุณคัดลอก ปรับเปลี่ยน แจกจ่าย จำหน่าย หรือให้เช่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของเราหรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ในบริการของเรา และห้ามคุณดำเนินกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามแยกซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์นั้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดมิให้มีการจำกัดดังกล่าว หรือคุณได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 9. การยุติการให้บริการของเรา และการบอกเลิกสัญญา

  • คุณสามารถหยุดใช้บริการของเราได้ทุกเมื่อ แม้ว่าเราจะมิได้ต้องการให้คุณทำเช่นนั้น เราอาจหยุดให้บริการแก่คุณ หรือเพิ่มหรือสร้างขีดจำกัดใหม่ ๆ ในบริการของเราได้ทุกเมื่อ
  • เราจะมีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจของเราในการยกเลิกการใช้บริการนี้ของคุณทันที หากคุณลวงละเมิด หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยราคาและค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว จะไม่ได้การคืนให้แก่คุณ
  • เราเชื่อว่าคุณเป็นเจ้าของข้อมูลของคุณและการสงวนไว้ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของคุณเป็นสิ่งสำคัญ หากเราหยุดให้บริการ ในกรณีที่มีเหตุผลสมควรเราจะส่งคำเตือนที่เหมาะสมถึงคุณล่วงหน้า และให้โอกาสคุณในการนำข้อมูลออกจากบริการนั้น
 10. การรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดของเรา

  • เราให้บริการโดยใช้ทักษะความเชี่ยวชาญและความเอาใจใส่ในระดับที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์ และเราหวังว่าคุณจะพอใจในการใช้บริการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันการบริการของเราในบางประการ
  • นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ เรามิได้รับประกันที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ เกี่ยวกับบริการ ตัวอย่างเช่น เรามิได้รับประกันเนื้อหาภายในบริการ ระบบการทำงานเฉพาะของบริการ ความน่าเชื่อถือของบริการ ความพร้อมในการใช้งาน หรือความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคุณ เราให้บริการ “ตามที่เป็นอยู่”
 11. ความรับผิดในบริการของเรา

  ทั้งนี้คุณตกลงยอมรับว่า เราไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  1. มีการนำบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลความปลอดภัยไปใช้ในลักษณะนอกเหนือจากที่บริการกำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของผู้ใดก็ตาม
  2. เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงการที่อุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบสื่อสาร ระบบส่งสัญญาณ ไม่ทำงาน หรือ ได้รับการบกวนจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือ การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือในกรณีที่เราปิดให้บริการเพื่อปรับปรุงและดูแลรักษาระบบ อันเป็นเหตุให้คุณไม่สามารถใช้บริการนี้ได้
  3. ความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของคุณหรือของเราหรือของผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม เว้นแต่กรณีที่ความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความบกพร่องเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเรา
  4. ความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินการของบริการนี้
  5. การที่คุณและผู้รับบริการทางการแพทย์ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือข้อกำหนด หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 12. เกี่ยวกับข้อกำหนดนี้

  • เราอาจปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริการนี้เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา คุณจึงควรทบทวนเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นประจำ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะไม่มีผลย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้หลังจากมีการประกาศแจ้งเป็นเวลาสิบสี่วันเป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับระบบการทำงานใหม่ของบริการ หรือการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลด้านกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ทันที หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขของบริการหนึ่ง ๆ คุณควรหยุดการใช้บริการนั้น
  • หากมีข้อขัดแย้งกันระหว่างเงื่อนไขการใช้บริการนี้กับข้อกำหนดเพิ่มเติม ให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้
  • หากปรากฏว่ามีข้อกำหนดใดในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อข้อกำหนดส่วนที่เหลือ
 13. การใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

  • คุณจะต้องไม่ใช้ แอปพลิเคชันและใช้บริการในลักษณะใด ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ สนธิสัญญา หรือภาษีศุลกากร หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลภายนอกใด ๆ หรือในลักษณะใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาทฉ้อโกง หยาบคาย ก้าวร้าวหรือหลอกลวง หรือใช้เพื่อข่มขู่ รบกวน ล่วงละเมิดหรือคุกคามผู้อื่น หรือเพื่อสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงของเรา หรือสาขาหรือเราในเครือ หรือเพื่อละเมิดการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือเพื่อให้เข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ และใช้ในลักษณะใด ๆ ที่เป็นการขัดขวางการใช้งานและความสุขของลูกค้าคนอื่นในการใช้บริการที่ถูกจัดทำโดยแอปพลิเคชัน
  • คุณตกลงที่จะไม่กระทำการใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหรืออาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่เรา หรือ แอปพลิเคชันหรือชื่อเสียงของเรา หรือที่อาจคาดหมายได้ว่าจะนำไปสู่การเผยแพร่ที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่เหมาะสมแก่เราหรือแอปพลิเคชัน
  • คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันได้เฉพาะตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้และเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นคุณจะต้องไม่ใช้ แอปพลิเคชัน ไปในทางที่ผิดไม่ว่าในทางใด คุณจะต้องไม่ใช้ซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่ทำงานโดยอัตโนมัติในระหว่างที่คุณเข้าเชื่อมต่อและใช้งาน แอปพลิเคชัน
 14. การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่รัฐกำหนด

  การปฏิบัติหน้าที่ของเรา ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎระเบียบที่ควบคุมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการแพทย์และประกาศใช้โดยแพทยสภาและกระบวนการทางกฎหมาย และจะไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ที่จะกระทบต่อสิทธิของเราในการปฏิบัติตามการร้องขอหรือข้อกำหนดของรัฐ ของศาลหรือตามสภาพบังคับแห่งกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ แอปพลิเคชันและการใช้บริการของคุณหรือข้อมูลที่เราได้จัดทำหรือรวบรวมซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานดังกล่าว

 15. การแยกออกจากกันได้และสภาพบังคับ

  หากบทบัญญัติหรือส่วนใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน บทบัญญัติหรือส่วนดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขในขอบเขตที่น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องใด ๆ หรือทดแทนด้วยบทบัญญัติที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีความใกล้เคียงอย่างยิ่งกับบทบัญญัติเดิมที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ และจะไม่เป็นการกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์หรือใช้บังคับได้ ของบทบัญญัติหรือส่วนอื่นใดของข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้ และบทบัญญัติอื่นของข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้จะยังคงมีสมบูรณ์และใช้บังคับได้อย่างเต็มที่

 16. กฎหมายที่ใช้บังคับ

  เงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยและให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้

 17. บัตรกำนัล

  • การใช้บัตรกำนัลของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้บนบัตรกำนัล หรือตามที่ได้โฆษณา หรือพันธมิตรของเรา (แล้วแต่กรณี) ที่ได้เสนอบัตรกำนัลให้แก่คุณ คุณจะต้องใช้บัตรกำนัลภายในกำหนดระยะเวลาในการนำไปใช้ของบัตรกำนัลเหล่านั้นและจะไม่มีการขยายกำหนดระยะเวลาในการนำไปใช้ของบัตรกำนัลใด ๆ คุณตกลงยอมรับว่าคุณจะไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อเราไม่ว่าโดยประการใดจากบัตรกำนัลที่หมดอายุการใช้งาน
  • บัตรกำนัลไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์อื่นใดได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ
  • หากเราสงสัยว่าพันธมิตรของเราหรือคุณฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ใช้บัตรกำนัลไปในทางที่มิชอบ เราจะระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องเพื่อรอการสอบสวนและจะแจ้งให้ผู้ให้บริการและคุณทราบถึงผลการสอบสวนดังกล่าว เราอาจยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของผู้ให้บริการหรือคุณตามดุลพินิจของเราโดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดีย
 18. ทรัพย์สินทางปัญญา

  • การใช้บริการนี้ของคุณ ไม่เป็นการให้ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาใด ที่เกี่ยวกับบริการหรือเนื้อหาที่คุณเข้าถึงแก่คุณ
  • เรา และ/หรือ ผู้ให้บริการภายในบริการนี้เป็นเจ้าของในสิทธิ และประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือ สิทธิใด ๆ ภายในบริการนี้ รวมถึงงานผลิตภัณฑ์ หรือการปรับปรุงแก้ไข การออกแบบ หรืองานอื่นใดที่เกิดขึ้น หรือสร้างขึ้นโดยเราหรือผู้ให้บริการภายในบริการของเรา
  • เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ผสม และเครื่องหมายอื่น ๆ ของเรา ถือเป็นเครื่องหมายการค้าที่เราเป็นเจ้าของในประเทศไทยและในประเทศอื่น ๆ
 19. เบ็ดเตล็ด

  • คุณเข้าใจว่าการที่คุณเลือกทำเครื่องหมายลงในช่อง “ข้าพเจ้าได้อ่าน ทำความเข้าใจโดยละเอียด และตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ” และเลือก “ยินยอม” เป็นการที่คุณได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้และการกระทำดังกล่าวจะถือเป็นการลงนามโดยชอบด้วยกฎหมาย
  • คุณตกลงว่า เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในการแจ้งเตือน ยืนยันนัดหมาย รวมถึงการติดต่อสื่อสารอื่นใดที่เกี่ยวกับบริการให้แก่คุณ (“การติดต่อสื่อสาร”) ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
   1. อีเมล โดยใช้ที่อยู่ที่คุณได้แจ้งแก่เราภายใต้บัญชีผู้ใช้ของคุณ
   2. บริการส่งข้อความสั้น (“SMS”) โดยจะส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณได้แจ้งแก่เราภายใต้บัญชีผู้ใช้ของคุณ
   3. ระบบแจ้งเตือนบนอุปกรณ์พกพาของคุณ
   4. การประกาศการติดต่อสื่อสารลงบนเว็บไซต์
  • หากบทบัญญัติใดในเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นอัน ไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ตามคำสั่งศาลหรือสถาบันอื่นที่มีเขตอำนาจ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกตัดออกหรือจำกัดไว้ในขอบเขตที่น้อยที่สุดที่จะทำให้บทบัญญัติส่วนที่เหลือในเงื่อนไขการใช้บริการนี้มีผลใช้บังคับได้อย่างเต็มที่ต่อไป การที่เราไม่ใช้หรือบังคับตามสิทธิหรือบทบัญญัติใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว
  • เราไม่มีหลักเกณฑ์ที่กำหนดใช้ในการประเมิน ความพึงพอใจและการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ หากคุณมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางผ่านบัญชีทางการของ LINE สำหรับธุรกิจ @mordeeapp

มีผลบังคับใช้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567