icon-facebook icon-line icon-blockdit icon-twitter icon-instagram

ดาวน์โหลดเลย

ดาวน์โหลด qr-code
iconดาวน์โหลดแอปฯ MorDee

ข้อมูลแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่เลือก

พญ. ภิรญา ใจดีเจริญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน


ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
  • ประกาศนียบัตร แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรมการแพทย์
  • ACLS instructor สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

 

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
background
พญ. ภิรญา ใจดีเจริญ
icon

โรคทั่วไป

ยอมรับนโยบายการใช้คุกกี้

การตั้งค่าคุกกี้
นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ทั้งหมด โดยท่านสามารถดูรายการคุกกี้และตั้งค่าการยอมรับการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม